Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác dân vận của cơ quan nhà nước”

Chủ nhật - 18/10/2020 11:24
Chiều ngày 15/11/2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng Uỷ Ban nhân dân tỉnh tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác dân vận của cơ quan nhà nước”.
1 61
 
Đồng chí Phan Cao Thanh- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thế Dũng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối cùng chủ trì Toạ đàm. Tham dự Toạ đàm có Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các ban, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối; thường trực các tổ chức đoàn thể Khối; bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
2 56
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối báo cáo đề dẫn toạ đàm
Xác định vị trí, vai trò quan trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thời gian qua, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận của cơ quan nhà nước nói riêng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện khá sâu rộng, đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định. Các cấp uỷ, đơn vị đã từng bước coi trọng công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các địa phương để triển khai nhiệm vụ chính trị, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; chú trọng đưa công tác dân vận vào hoạch định chính sách, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…
Tuy vậy, việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập; trong đó: Việc tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chất lượng, thiếu thường xuyên. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng chưa rõ, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chuyên môn thiếu cụ thể, không ít cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận, chưa hiểu rõ về vai trò, nội dung công tác dân vận để xác định gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; nội dung và phương thức công tác dân vận chưa phù hợp, chậm được đổi mới. Việc lấy ý kiến người dân tham gia vào việc xây dựng một số cơ chế chính sách, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; không ít cán bộ làm việc quan liêu, chưa thực sự gần dân, tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ còn nhiều yếu kém…
Vì vậy việc tổ chức toạ đàm với mục đích từ thực trạng hiện nay các cấp uỷ và lãnh đạo các cơ quan đơn vị cùng đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước.
3 46
Đồng chí Phan Cao Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu
 
Phát biểu chỉ đạo buổi Toạ đàm, Đồng chí Phan Cao Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ lưu ý công tác dân vận của cơ quan nhà nước phải đặc biệt được coi trọng, phải được các cấp uỷ, lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm nhằm hướng tới xây dựng, thực hiện chính quyền phục vụ nhân dân, phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy chế dân chủ cho người dân và cán bộ, công chức, người lao động... Hiện nay nhận thức của các cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền và các cơ quan nhà nước về công tác dân vận đã được nâng lên một bước, nhưng vẫn còn hạn chế, nhiều cán bộ, công chức chưa hiểu và chưa thực hiện đầy đủ nội dung của dân vận cơ quan nhà nước, còn vi phạm dân chủ, còn quan liêu, xa dân… vì vậy buổi toạ đàm cần phải xuất phát từ thực tế của các cơ quan, đơn vị để đề xuất các giải pháp dân vận nhà nước hữu hiệu hơn nữa.
4 34
Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu
Đánh giá cao mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Toạ đàm, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  nhận định bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, kể cả một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về về công tác dân vận, coi nhẹ và chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận của cơ quan nhà nước...
Tham luận tại toạ đàm các đại biểu sở, ngành, đoàn thể đều khẳng định, kết quả đạt được trong thời gian qua có vai trò quan trọng của công tác dân vận, một số đơn vị như Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải… đã cụ thể hoá công tác dân vận bằng các khẩu hiệu, tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức ngành trong phục vụ nhân dân. Các đại biểu cũng đề xuất tiếp tục phải tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức công vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tập trung đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân ở cơ sở; lựa chọn cán bộ tiếp dân, làm công tác dân vận phải nắm vững chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cao…
5 21
Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Để công tác dân vận của cơ quan nhà nước hiệu quả hơn nữa trước hết cần nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức ...
6 17
Đồng chí Hồ Huy Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Công tác dân vận đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai...
7 10
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế: Nâng cao nhận thức về công tác dân vận nhà nước đem lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, chất lượng dân số, thực hiện tốt nhiệm vụ mà ngành y tế phụ trách
8 7
Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối kết luận Toạ đàm
Kết luận Toạ đàm đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối đồng tình với các ý kiến, tuy vậy để đạt kết quả cao hơn đề nghị các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan đơn vị tiếp tục có các giải pháp sát thực, cụ thể hơn, phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục quan tâm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận nhà nước, các nghị quyết của Đảng uỷ Khối về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về xây dựng văn hoá công sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy trách nhiệm người đứng đầu… nhằm mục đích xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền “gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân”.
Buổi Tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ về công tác dân vận chính quyền, từ đó làm cơ sở để tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Những kết quả thu được từ buổi Tọa đàm sẽ giúp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp phù hợp đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong thời gian tới.
 

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

54-TB/ĐUK

TB mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng Khóa IV năm 2021

22/09/2021

53-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 9 (24/9/2021)

22/09/2021

51-TB/ĐUK

TB mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

17/09/2021

52-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

17/09/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,045
  • Tháng hiện tại84,668
  • Tổng lượt truy cập1,233,143
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây