Nâng cao hiệu qủa công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong tình hình mới

Chủ nhật - 18/10/2020 11:18
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã khẳng định “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.
Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã có các văn bản của Trung ương và của tỉnh: Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh có 66 tổ chức cơ sở đảng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh- là những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các cấp chính quyền cơ sở. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng chỉ đạo công tác dân vận của cơ quan nhà nước; các hoạt động hướng ứng “Năm dân vận của chính quyền” (năm 2016), phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Một số kết quả nổi bật:
Cấp ủy các đơn vị đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình của tỉnh như: hỗ trợ khuyến khích đầu tư, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công khai các thủ tục hành chính. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được coi trọng.
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn quan tâm chỉ đạo thực hiện: bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị ngày càng dân chủ, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện “Dân vận khéo” trong triển khai các chủ trương của ngành như: công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình giao thông, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh, xây dựng nông thôn mới…
Quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 03 (trước đây) và Chỉ thị 05 (hiện nay) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
12
Lãnh đạo Đảng ủy Khối và phường Tân Giang ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đô thị văn minh
Bên cạnh những kết quả tích cực, phải nhìn nhận thực tế rằng, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập; trong đó: Việc tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự đến nơi, đến chốn, thiếu thường xuyên. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của cơ quan nhà nước chưa đầy đủ, cho rằng đó là trách nhiệm của các ban xây dựng đảng, của các cơ quan đảng; ý thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn quan liêu, nặng về mệnh lệnh hành chính, chưa coi trọng việc vận động, thuyết phục. Việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức lấy ý kiến kiến người dân trước khi ban hành một số cơ chế chính sách, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm. Vì vậy, quá trình thực hiện không sát thực tiễn, hiệu quả kém, gây lãng phí về kinh tế; việc phản biện, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách khi đã triển khai thiếu kịp thời, chưa sát thực… Bên cạnh đó một bộ phận nhân dân chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân của mình, chỉ quan tâm chính quyền đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng, mà chưa chú ý phát huy vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhân dân…
Trong điều kiện tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, giải quyết nhiều khó khăn, thách thức trong quá tình phát triển, việc tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước là vấn đề đặt ra cấp bách và cần thiết. Vì vậy, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong thời gian tới cần tập trung những giải pháp sau:
Một, Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, đến cán bộ, công chức, viên chức về công tác dận vận nói chung và công tác dân vận của cơ quan nhà nước; xác định làm tốt công tác dân vận chính là để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận.
Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của các cấp chính quyền, của cơ quan nhà nước theo hướng chủ động, tích cực, kịp thời và sát cơ sở hơn nữa. Phải thực sự xem công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan nhà nước, mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; sớm phát hiện những thiếu sót, bất cập trong các chủ trương, chính sách để đề xuất khắc phục, điều chỉnh hoặc kiến nghị bổ sung, hoàn thiện kịp thời.
Hai, Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, vùng khó khăn, bị ảnh hưởng của thiên tai. Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong lao động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Động viên sức mạnh toàn dân để tập trung tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.
Ba, Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách chế độ công chức, công vụ; thực hiện phong cách cán bộ dân vận trong các cơ quan nhà nước: “gần dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.  Củng cố, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, đủ sức giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại chỗ với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; lấy lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm.
Bốn, Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo thực hiện quyền giám sát, phản biện theo quy định. Tạo mọi điều kiện để Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao.
Các chương trình, dự án phải bảo đảm phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân; tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với Nhân dân, chú ý lắng nghe ý kiến Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện; kết hợp công tác quản lý, điều hành với việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục.
Năm, Cần có đánh giá kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đó là Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dận vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 23/3/2016 về triển khai Chỉ thị 06: kết quả thực hiện ở các sở, ban, ngành, những hạn chế, bất cập, khó khăn.
Đồng thời, quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; từ đó tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác dận vận trong tình hình mới.
Kiểm tra, đánh giá người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là minh bạch về chi tiêu tài chính công, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá hoạt động công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Tác giả bài viết: Trần Thế Dũng- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

54-TB/ĐUK

TB mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng Khóa IV năm 2021

22/09/2021

53-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 9 (24/9/2021)

22/09/2021

51-TB/ĐUK

TB mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

17/09/2021

52-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

17/09/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay4,174
  • Tháng hiện tại99,758
  • Tổng lượt truy cập1,248,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây