Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ

Thứ năm - 03/08/2023 22:02
Sinh hoạt chuyên đề là loại hình sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một vài nội dung có liên quan được chi bộ thực hiện ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt định kỳ hằng tháng.
Mục đích sinh hoạt chuyên đề
Thông qua sinh hoạt chuyên đề giúp cho đảng viên cập nhật được vấn đề lớn, quan trọng, cần thiết của đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
1
 

 

Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc”.

 

Nội dung sinh hoạt chuyên đề:  

Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ được lựa chọn sao cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:
- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên.
- Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chi bộ.
- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.
- Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho cán bộ, đảng viên.
Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai các chuyên đề:
- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lưc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
- Chuyên đề “Thường xuyên tự soi, tự sửa gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm năm 2022, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp năm 2023”.
- Chuyên đề sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2

 

Chi bộ Kế hoạch Vật tư - Quản lý Đầu tư - Tài chính Kế toán (Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

 

Quy trình tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề:

* Công tác chuẩn bị

- Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên hoặc nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cấp ủy thảo luận, thống nhất chọn chuyên đề sinh hoạt.
- Chi ủy phân công chuẩn bị đề dẫn (chi ủy viên, tổ đảng hoặc đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề).
- Chi ủy duyệt đề dẫn; thông báo nội dung chuyên đề, gửi đề dẫn, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị tham luận, ý kiến phát biểu... từ kỳ họp thường kỳ chi bộ của tháng trước.

* Các bước sinh hoạt

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).
- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.
- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (lý do).
- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.
- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.
- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày đề dẫn chuyên đề.
- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bản thân; đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn ... (trong quá trình thảo luận, chủ trì có thể gợi mở, nêu vấn đề để các đảng viên phản biện, có ý kiến khác).
- Đảng viên được phân công chuẩn bị đề dẫn chuyên đề tiếp thu các ý kiến.  
- Bí thư chi bộ (hoặc chủ trì) đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên; kết luận các nội dung cần tiếp thu; định hướng tư tưởng cho đảng viên về vấn đề sinh hoạt.
Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (hoặc tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Một số lưu ý, kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề

- Đối với cấp ủy:
+ Chuẩn bị đề dẫn chi tiết, phân công trách nhiệm cho từng đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề; cập nhật tình hình, cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chuyên đề.
+ Trong quá trình thảo luận phải thường xuyên, kịp thời định hướng, gợi mở vấn đề cho đảng viên phát biểu; tổ chức rút kinh nghiệm sau sinh hoạt chuyên đề; có thể ra nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận xét, đánh giá hạn chế, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục; khuyến khích tăng cường hoạt động giao lưu, tổ chức sinh hoạt chuyên đề giữa các chi bộ. 
+ Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại. 
+ Đảng ủy phải coi trọng việc kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc thực hiện sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; kịp thời động viên khen thưởng các chi bộ trực thuộc thực hiện đầy đủ, có chất lượng trong sinh hoạt chuyên đề. 
- Đối với đảng viên:
+ Đảng viên được phân công chuẩn bị tham luận: Nghiên cứu kỹ chuyên đề; nội dung tham luận tập trung vào các vấn đề: nhận thức của cá nhân về vấn đề, nội dung sinh hoạt; thực trạng của vấn đề (kết quả, hạn chế); đề ra phương hướng, giải pháp để khắc phục hạn chế, thực hiện vấn đề tốt hơn (liên hệ với bản thân, với chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp …).
+ Các đảng viên khác: nghiên cứu kỹ chuyên đề, chuẩn bị ý kiến thảo luận; liên hệ các nội dung của chuyên đề với trách nhiệm của bản thân, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp.
  
 

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

200-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2024

06/06/2024

197-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024

16/05/2024

01-TT/ĐUK

Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Lễ báo công và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024

05/05/2024

194-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2024

23/04/2024

Lượt truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,283
  • Tháng hiện tại127,209
  • Tổng lượt truy cập13,673,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây