Một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thứ ba - 02/08/2022 05:06
1

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.
Quy định mới được ban hành trên cơ sở:
- Hợp nhất Quy định 07 và 102 thành "Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm" để đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xách định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm và để thống nhất, dễ tra cứu khi thực hiện.
- Nội dung kế thừa Quy định 07, 102; chỉ sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; bổ sung những hành vi, nội dung mới phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

I. NỘI DUNG QUY ĐỊNH
1. Về tên gọi: Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
2. Về kết cấu của Quy định: gồm: 04 Chương, 58 Điều, cụ thể: Chương I: Quy định chung; Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng; Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm; Chương IV: Điều khoản thi hành.
Nội dung Quy định bổ sung, cập nhật một số hành vi và xây dựng 04 Điều mới gồm Điều 30: Vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền; Điều 44: Vi phạm về quản lý tài nguyên; Điều 45: Vi phạm về bảo vệ môi trường; Điều 46. Vi phạm quy định khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.
II. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI
1. Chương I: Quy định chung
1.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh (Điều 1)
Biên tập lại Khoản 1, Khoản 2, để thống nhất, phù hợp với Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
1.2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật (Điều 2)
Bổ sung nguyên tắc về việc bảo vệ đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và thống nhất, đồng bộ với Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng:
“Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện; nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì miễnkỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.
Vi phạm do chấp hành chủ trương, quyết định, mệnh lệnh sai trái của tổ chức, cấp trên hoặc do bị ép buộc nhưng đã chủ động, kịp thời báo cáo bằng văn bản với tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện thì miễn kỷ luật”.
1.3. Giải thích từ ngữ (Điều 3)
- Bổ sung khái niệm: “Chức vụ trong Đảng là chức vụ của đảng viên được bầu cử; được cấp có thẩm quyền chỉ định, bổ nhiệm, chuẩn y hoặc các chức danh kiêm nhiệm khác theo quy định của Đảng "; Chạy chức, chạy quyền: "là các hành vi tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích vật chất khác, dùng tình cảm nam nữ không trong sáng nhằm mua chuộc, tạo sự ủng hộ của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người liên quan để có được vị trí, chức vụ, quyền lợi cho mình hoặc người khác"; Thờ ơ, vô cảm: "là thái độ bàng quan, vô trách nhiệm trước các hành vi sai trái trong cơ quan, đơn vị và xã hội", để thống nhất giải thích và xác định các hành vi mới được quy định tại Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Quy định mới cũng đã bỏ khái niệm về: “Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" của đảng viên gây ra để phù hợp với Quy định số 22 và thực tiễn xử lý kỷ luật vì vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã được chuyển sang cơ quan điều tra để khởi tố vụ án, bị can.
1.4. Thời hiệu xử lý kỷ luật (Điều 4)
- Thống nhất dùng cụm từ “hành vi vi phạm” đối với tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định của pháp luật và Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng .
- Quy định cụ thể cách tính “Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì tổ chức đảng, đảng viên vi phạm không bị kỷ luật" và "Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật” để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.
1.5. Tình tiết giảm nhẹ đối với đảng viên (Điều 5)
Bổ sung nội dung quy định về tình tiết giảm nhẹ, trong xử lý kỷ luật, cụ thể: “Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định, không thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ, Khoản 14, Điều 2, Quy định này”.
Việc bổ sung để đảm bảo đồng bộ, nhất quán với Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và phù hợp với thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
1.6. Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật (Điều 6)
- Đồng thời Quy định cũng bổ sung nội dung bị coi là tình tiết tăng nặng đối với vi phạm của tổ chức đảng: “Biết mà không ngăn chặn hoặc để cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức mình trực tiếp quản lý xảy ra tham nhũng, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng”.
- Tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật đối với vi phạm của đảng viên: "...gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có”.
Việc bổ sung nội dung trên để thống nhất với quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với mục đích tăng cường tính răn đe, giáo dục, quản lý đảng viên của tổ chức đảng và trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng
Nội dung chương này cơ bản giữ lại các Điều như Quy định số 07, tuy nhiên đã được cập nhật, bổ sung một số hành vi mới để phù hợp, đồng bộ với  các quy định mới của Trung ương, cụ thể:
2.1. Vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Điều 9)
Bổ sung hành vi mới tại Điểm a, d, Khoản 2, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hành vi:
a) Không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
d) Chỉ đạo, ban hành thể chế, cơ chế, chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
Quy định các hành vi vi phạm trên phải bị xem xét, xử lý kỷ luật là tiếp thu, cập nhật các quy định trong Kết luận Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII và Quy định về những điều đảng viên không được làm.
2.2. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 10)
Bổ sung quy định tại Khoản 2, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hành vi:"d) Ban hành văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước".
Để cụ thể hóa Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/20221 của của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
2.3. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên (Điều 11)
Bổ sung quy định tại Khoản 2 kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hành vi:"e) Bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định hoặc không kiến nghị xử lý đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận không hợp pháp”.
Đây là hành vi được cụ thể hóa trong nội dung Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và ràng buộc trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý trực tiếp đảng viên.
2.4. Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước (Điều 13)
- Bổ sung hành vi tại Khoản 1:
+ d) Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, để xảy ra mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước, nhận, cho, tặng, mượn tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân không đúng quy định.
+ đ) Để tổ chức, cá nhân đi học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh ở trong nước và nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý không đúng quy định hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.
- Bổ sung Khoản 2: d)“Ban hành văn bản về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước".
Bổ sung các hành vi vi phạm trên để đồng bộ với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản nhà nước và trách nhiệm quản lý đảng viên của tổ chức đảng.
2.5. Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Điều 14)
Bổ sung quy định tạiKhoản 1:d)Thờ ơ vô cảm, không kiến nghị những vấn đề bức xúc, sai trái đã được phản ánh gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích, đời sống của người dân.
Để cập nhật nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, cụ thể hóa hành vi thờ ơ, vô cảm.
2.6. Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (Điều 15)
Bổ sung hành vi tại Khoản 1:
g) "Không xử lý hoặc không kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý tổ chức đảng,  đảng viên có khuyết điểm, vi phạm".
Để đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán nhà nước, chế tài xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng, chống các hành vi bao che cho sai phạm.
2.7. Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 16)
- Bổ sung hành vi tại Khoản 2, Điểm a) kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hành vi: "Che giấu, báo cáo không đầy đủ, không trung thực thông tin liên quan đến giải quyết tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền". Để thống nhất theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; ngăn chặn các hành vi đối phó, che dấu, không trung thực trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tăng chế tài xử lý kỷ luật từ khiển trách sang cảnh cáo đối với hành vi vi phạm tại Khoản 2, Điểm đ: Vi phạm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: "Không thực hiện hoặc không chỉ đạo thực hiện bảo vệ người tố cáo hoặc không kỷ luật trường hợp vi phạm về khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền”. Nhằm khuyến khích, động viên đảng viên, công dân tố cáo, tố giác những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đối với tổ chức đảng, đảng viên trong xã hội; tăng tính răn đe theo Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
2.8. Vi phạm quy định về tài nguyên, đất đai và nhà ở (Điều 22)
Bổ sung quy định tại Khoản 1, Điểm a: “Ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định về tài nguyên, đất đai và nhà ở trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn trong quản lý tài nguyên, đất đai.
2.9. Vi phạm các quy định về giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội (Điều 23)
Bổ sung thêm trách nhiệm của tổ chức đảng trong lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực y tế thành: Vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội cho đồng bộ với Điều 43.Vi phạm trong lĩnh vực y tế đối với đảng viên.
3.Chương III: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Nội dung Chương này đượccập nhật, bổ sung một sốhành vi vi phạm mới của tổ chức đảng, đảng viên đã được tổng kết từ thực tiễn nhưng chưa có quy định chế tài xử lý và xây dựng một số Điều mới, cụ thể:
3.1. Nhóm vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng
- Quy định bổ sung thêm một số nội dung hoặc hành vi vi phạm mớiđối với các Điều:
Điều 25. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ
Bổ sung một số hành vi,cụ thể:
-Khoản 1
+ a) “... Làm những việc pháp luật không cho phép”.
+ d)“Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ với cấp uỷ, tổ chức đảng những nội dung về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng theo quy định”.
-Khoản 2: a)“Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế”.
-Khoản 3, điểm:
+ e) “Làm việc hoặc làm cộng tác viên cho các thế lực thù địch, tổ chức khủng bố”.
+ i) “Phủ nhận ... đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chia rẽ lực lượng vũ trang và giữa lực lượng vũ trang với nhân dân”.
 Bổ sung thêm nội dung trên theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, cụ thể hóa nội dung về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Điều 26. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
- Bổ sung hành vi tạiKhoản 1: e) “Vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.
- Bổ sung hành vi tại Khoản 2: k) “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Để nhận diện cụ thểnội dung thứ 5 về suy thoái tư tưởng chính trị và trong Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII.
Điều 27. Vi phạm các quy định về bầu cử
Bổ sung hành vi tạiKhoản 2: g) “Không chấp hành giới thiệu của tổ chức đảng để ứng cử, đề cử vào các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp”. Cụ thể biểu hiện thứ 8 suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Điều 28. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phát ngôn
Bổ sung các hành vi tại:
- Khoản 1:
+  d) “Viết bài, duyệt đăng bài, sao chép, tán phát bài viết, thông tin không chính xác”.
+ e): “Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, phản biện xã hội để viết bài, trả lời phỏng vấn hoặc sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội và các hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn để truyền bá quan điểm trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
- Khoản 2: h) “Lợi dụng, sử dụng các diễn đàn, các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội, trang tin cá nhân hoặc nhóm để bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân; nói sai sự thật; ủng hộ thế lực thù địch kích động, chống phá Đảng, Nhà nước”.
Tổng kết thực tiễn cho thấy có không ít trường hợp viết bài, đăng tải lên mạng xã hội, nhưng khi phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên về kỷ luật phát ngôn đã không thuyết phục, do không rõ lời nói và cũng không đại diện cho cá nhân, tổ chức nào đề viết bài và các hành vi đe dọa viết bài, yêu sách với doanh nghiệp, cá nhân để trục lợi thời gian qua.
Điều 29.Vi phạm quy định trong công tác tổ chức, cán bộ
- Bổ sung chủ thể của hành vi tại Khoản 1: d)“Thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất, quyết định tiếp nhận, tuyển dụng, cho thi nâng ngạch, bậc, đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu bầu cử, ứng cử, khen thưởng, phong, thăng cấp bậc hàm, công nhận danh hiệu, xét công nhận đạt chuẩn chức danh cho bố, mẹ (của mình, của vợ hoặc chồng), vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột (của mình, của vợ hoặc chồng) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.”.
- Bổ sung điểm h: “Báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ lược lý lịch, lịch sử bản thân và gia đình không đầy đủ, không trung thực. Khai lý lịch đảng viên không đúng đặc điểm chính trị của bản thân và quan hệ gia đình”.
- Bổ sung Khoản 2, Điểm l: “Lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác nhân sự”.
Bổ sung những nội dung trên để cụ thể hóa Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Điều 30.Vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền
Điều này được xây dựng mới, nội dung được cập nhật bổ sung các hành vi bị cấm trong Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Điều 31. Vi phạm khithực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ
- Bổ sung hành vi tại  Khoản 1, cụ thể:
e)Vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng không chủ động, kịp thời báo cáo tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện.
g) Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
- Bổ sung hành vi củaKhoản 2, cụ thể:
h) Để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên; đầu tư công không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công trái quy định.
i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân mình để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân để trục lợi.
- Bổ sung hành vi tạiKhoản 3, cụ thể:
c) Gây bè phái, mất đoàn kết nghiêm trọng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin, tài liệu công vụ để trục lợi. Làm giả, khai không trung thực hồ sơ, giấy tờ cá nhân để được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.
đ) Tham mưu, ký ban hành văn bản có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Bổ sung các hành vi trên theo quy định của các Luật hành chính, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công...và nhận diện biểu hiện thứ 6 suy thoái về đạo đức, lối sống trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
Điều 32. vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành
Bổ sung hành vi tạiKhoản 1, cụ thể:
g)Chỉ đạo, thực hiện không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xảy ra sai phạm bị kỷ luật trong lĩnh vực được phân công quản lý hoặc phụ trách.
h) Tổ chức đoàn đi công tác trong nước và ngoài nước không có mục đích chính đáng, không đúng thành phần, thời gian và nội dung, yêu cầu công việc.
Bổ sung các hành vi trên theo nhận diện biểu hiện thứ 2 suy thoái về đạo đức, lối sống trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định những điều đảng viên không được làm.
Điều 33. Vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước
Tăng chế tài kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với hành vi: c) Mang hiện vật, tài liệu thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài trái quy định.
3.2. Nhómvi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước
Đối với nhóm vi phạm về chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định bổ sung thêm một số hành vi vi phạm đối với các Điều:
Điều 34.Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài
Bổ sung hành vi tại Khoản 1, cụ thể:
đ) Nhận tiền, giấy tờ có giá trị như tiền, hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không báo cáo cấp uỷ trực tiếp quản lý và cấp uỷ nơi sinh hoạt.
e) Không báo cáo cấp uỷ nơi sinh hoạt và cấp uỷ quản lý về việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của mình; có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng mình hoặc vợ (chồng), vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột sinh sống, định cư ở nước ngoài; có con kết hôn với người nước ngoài; có vợ hoặc chồng, con đi học ở nước ngoài.
g) Nhận huân chương, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác của nước ngoài không thuộc hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác.
- Khoản 2, Điểmđ:“Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của Đảng, Nhà nước khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền”.
- Khoản 3, Điểme:“Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”.
Bổ sung các hành vi trên để đồng bộ với quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công và thống nhất theo Quy định số 37-QĐ/TWvề những điều đảng viên không được làm.
Điều 35. Vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điểm a như sau:“Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên”.
Khoản 3: d)“Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ”.
Để phù hợp với Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ vè xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị" thì kỷ luật buộc thôi việc.
Bổ sung các hành vi trên theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Điều 36. Vi phạm quy định phòng, chống tội phạm
- Bổ sung hành vi tạiKhoản 2:k)“Tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng, các thiết bị, công cụ hỗ trợ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”,theo quy định của Luật Quản lý vũ khí.
- Bổ sung Khoản 3:h)“Bỏ trốn trong quá trình điều tra (kể cả trường hợp cho tại ngoại) để cơ quan có thẩm quyền phải ra lệnh truy nã”, vì thực tiễn đã có nhưng chưa xem xét, kỷ luật được.
Điều 37. Vi phạm quy địnhkiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán
- Bổ sung các hành vi tại Khoản 1, cụ thể:
đ) Tiết lộ hoặc làm lộ, lọt thông tin, tài liệu về tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán khi chưa được công bố.
e) Báo cáo không đầy đủ, không trung thực về kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đủ nội dung theo kế hoạch, quyết định của cấp có thẩm quyền.
g) Tham mưu, đề xuất hoặc kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đúng sự thật, không đầy đủ. Tham mưu hoặc quyết định hình thức kỷ luật không đúng với mức độ vi phạm.
h) Giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, ăn uống cùng đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trong thời gian đang tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để trục lợi.
- Bổ sung các hành vi tại Khoản 2, cụ thể:
g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trái quy định.
h) Phát hiện sai phạm nhưng không báo cáo mà đồng thuận theo chỉ đạo của người có thẩm quyền để báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đúng sự thật, không đầy đủ vi phạm.
i) Tham mưu hoặc chỉ đạo không tiếp thu, tiếp thu không đầy đủ, không đúng giải trình (nội dung giải trình đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.
k) Làm mất, hư hỏng hồ sơ, tài liệu, vật chứng của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.
l) Sử dụng kinh phí của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để thanh toán chi phí ăn, nghỉ trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán (trừ kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ).
Bổ sung những hành vi trên để phù hợp với thực tiễn và những hành vi bị cấm trong Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán Nhà nước.
Điều 39. Vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Bổ sung hành vi tại Khoản 1:e)“Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cho chuyển công tác đối với nhân sự là đối tượng đang trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, đang điều tra hoặc giải quyết tố cáo”.
Bổ sung tại Khoản 2, các hành vi:
g) Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách.
h) Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.
i) Lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực để vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân.
k) Nhờ người khác đứng tên hoặc đứng tên hộ người khác mua bất động sản, tài sản có giá trị nhằm trục lợi, che giấu kê khai tài sản, thu nhập.
l) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới đầu tư xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng gần nhà mình không đúng quy hoạch nhằm trục lợi.
- Bổ sung tại Khoản 3, các hành vi:
n) Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng. Không chủ động thu hồi hoặc cản trở thu hồi tài sản tham nhũng.
o) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để chiếm dụng tài sản công.
p) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã trái quy định của pháp luật.
q) Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi.
Bổ sung những hành vi trên để cụ thể hóa, đồng bộ với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Điều 40. Vi phạm quy định đầu tư, xây dựng
- Bổ sung hành vi tạiKhoản 1:d)“Tham mưu, quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”.
- Bổ sung Khoản 2: e)“Quyết định chủ trương đầu tư trái quy hoạch, kế hoạch, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định”.
Bổ sung những hành vi trên để phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.
Điều 41. Vi phạm quy địnhlĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Bổ sung Khoản 1, các hành vi:
e) Làm trái quy định về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn, tài chính, tài sản của tổ chức đảng.
g) Thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; quản lý, sử dụng tài chính của cấp ủy, tổ chức đảng không đúng quy định.
- Bổ sung Khoản 2, các hành vi:
k) Vi phạm quy định về nhận tiền gửi, lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phát sinh; vi phạm quy định về tỉ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.
l) Quyết định, sử dụng tài chính của Đảng, Nhà nước trái quy định.
- Bổ sung Khoản 3, Điểme:“Chỉ đạo hoặc thông đồng cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân”.
Bổ sung những hành vi trên để phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật về tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hành, lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
Điều 42. Vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở
Bổ sung điểm Khoản 2, các hành vi:
e) Lấn chiếm đất công để trục lợi.
g) Thông đồng bên mua hoặc bên bán để kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế, giảm thuế gây thất thoát thu ngân sách nhà nước.
Bổ sung các hành vi trên để phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và thực tiễn xử lý kỷ luật ở nhiều địa phương hiện nay.
Điều 43.Vi phạm quy định trong lĩnh vực Y tế
- Bổ sung Khoản 1, các hành vi:
e) Thực hiện không đúng quy định liên danh liên kết, góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế.
g) Xác nhận, giám định tình trạng sức khoẻ cho cá nhân không đúng quy định.
- Bổ sungKhoản 2, các hành vi:
a) Nâng khống giá dịch vụ, vật tư, kỹ thuật y tế trong khám, chữa bệnh để trục lợi.
i) Thực hiện không đúng quy định đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, chất phụ gia, phụ trợ kèm theo.
Bổ sung Khoản 3, Điểme:“Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây lan dịch bệnh”.
Bổ sung các hành vi trên để phù hợp với Luật Hình sự, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và thực tiễn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở các địa phương, đơn vị trong thời gian qua.
Điều 44. Vi phạm quy định quản lý tài nguyên
Điều này được bổ sung, xây dựng mới và biên tập như sau:
1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Thăm dò, khai thác hoặc tham gia khai thác tài nguyên không đúng quy định.
b) Giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng không đúng quy định.
c) Vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn, sản phẩm chế biến hoặc có hành vi gây hại động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục Nhà nước cấm.
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):…
3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:…
Bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật trên để phù hợp với Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 45. Vi phạm quy định bảo vệ môi trường
Điều này được bổ sung, xây dựng mới một số hành vi và biên tập như sau:
1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Vận chuyển, đổ chất thải không đúng nơi quy định; tiếp tay cho hành vi gây ô nhiễm môi trường.
b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.
c) Không thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với người, vật nuôi làm tán phát, lây lan dịch bệnh ra môi trường, xã hội.
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):…
3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:…
Bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu trên để phù hợp với Luật bảo vệ môi trường.
Điều 46. Vi phạm quy định khoa học công nghệ,chuyển giao công nghệ
Điều này được bổ sung, xây dựng mới một số hành vi và biên tập như sau:
1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
b) Cản trở, từ chối cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
c) Sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.
d) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; vi phạm quy định về an toàn, an ninh mạng; sở hữu trí tuệ.
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):…
3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:…
Bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật trên để phù hợp với Luật Hình sự, LuậtKhoa học Công nghệ và Luật Chuyển giao công nghệ.
3.3. Nhóm vi phạm về đạo đức lối sống, tín ngưỡng tôn giáo
Đối với nhómvi phạm về đạo đức lối sống, tín ngưỡng tôn giáo, Quy định bổ sung thêm một số hành vi vi phạm đối với các Điều:
Điều 51. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình
- Bổ sung Khoản 1, các hành vi:
e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.
g) Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.
Bổ sung hành vi trên để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Điều 53.Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài
- Bổ sung hành vi tại Khoản 1, Điểmc:“Xác nhận tình trạng hôn nhân để người khác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài không đúng quy định”.
- Bổ sung hành vi tại Khoản 3, Điểm đ:“Làm hồ sơ để kết hôn với người nước ngoài, làm thủ tục để sinh sống, định cư hoặc nhập quốc tịch ở nước ngoài trái pháp luật”.
Bổ sung hành vi trên để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Điều 54. Vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh
- Bổ sung điểm Khoản 1, các hành vi:
đ) Báo cáo không trung thực kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mình khi được tổ chức đảng có thẩm quyền yêu cầu.
e) Để vợ (chồng), con sống xa hoa, lãng phí gây dư luận xấu trong xã hội hoặc vi phạm pháp luật.
- Bổ sung điểmKhoản 2,các hành vi:
b) Có hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác; lừa đảo, chiếm dụng tài sản, tiền của tổ chức, cá nhân.
c) Không thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.
d) Có hành vi vi phạm quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ngành, cơ quan, đơn vị.
đ) Vi phạm quy định về an toàn giao thông gây tai nạn, làm thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác.
Bổ sung hành vi trên để phù hợp với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.
Điều 55. Vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo
Bổ sung hành vi tại  điểm Khoản 1, Điểmd:“Có hành vi tiếp tay hoặc trực tiếp vận động tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo chưa được phép của cấp có thẩm quyền”.
Bổ sung hành vi trên để phù hợp với Luật Tôn giáo, tín ngưỡng.
4. Chương IV: Điều khoản thi hành
Điều 58. Hiệu lực của Quy định
Quy định này thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ.
5. Những vấn đề khác
Ngoài các nội dung trên, Quy định còn sửa đổi, bổ sung một số từ, cụm từ, biên tập lại một số nội dung để tránh trùng lặp và phù hợp với các quy định mới của Đảng;
Mặt khác một số nội dung sẽ được đưa vào Hướng dẫn cụ thể Quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tác giả bài viết: Hà Thị Sâm, UBKT Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

200-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2024

06/06/2024

197-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024

16/05/2024

01-TT/ĐUK

Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Lễ báo công và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024

05/05/2024

194-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2024

23/04/2024

Lượt truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,283
  • Tháng hiện tại127,515
  • Tổng lượt truy cập13,674,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây