Hội nghị sơ kết Quý I, Tổng kết các chỉ thị và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 16/10/2020 02:57
Sáng ngày 13/4/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I, Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
1 21
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối báo cáo kết quả công tác Quý I
Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các đơn vị cơ sở.
Thực hiện nhiệm vụ trong Quý I/2017, đạt được nhiều kết quả quan trọng, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ các đề án, kế hoạch đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tích cực tham mưu tập trung chỉ đạo đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.
Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng được quan tâm, tổ chức kiểm tra nhận thức và xét kết nạp Đảng đối với 14 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 28 đồng chí, làm huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí. Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong quý cấp ủy và uỷ ban kiểm tra 2 cấp đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên vi phạm.
Công tác Dân vận được chú trọng, đã triển khai khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các đơn vị. Các tổ chức đoàn thể chỉ đạo đại hội cơ sở đảm bảo yêu cầu chất lượng và theo kế hoạch đề ra.
2 21
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 và Chỉ thị 17
Về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” (Chỉ thị ).
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, cá nhân và các gia đình quan tâm, phát huy được hiệu quả trong thực tiễn, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, cán bộ đảng viên, quần chúng từng bước được nâng lên, đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, quần chúng được học tập, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả làm việc, phát triển được tài năng, nguồn nhân lực có chất lượng ở các cơ quan đơn vị... Tuy vậy, so với yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp đặt ra trong Chỉ thị và các tiêu chuẩn quy định thì công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đạt được nhiều kết quả như mong muốn và kỳ vọng của xã hội. Vì vậy cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập hiện nay và thời gian tới.
Về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”: Sau khi có Chỉ thị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị để triển khai cho cán bộ cốt cán và báo cáo viên. Trong những năm qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp cơ sở đến Đảng ủy Khối được tăng lên về số lượng và chất lượng, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới; chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nội dung chuyên đề, cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; tình hình biển đảo, tình hình quốc tế;... quan tâm bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, kiện toàn, bổ sung, thay thế báo cáo viên kịp thời và phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị…
Tuy vậy, trình độ, năng lực của một số đồng chí báo cáo viên còn hạn chế. Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng chậm được đổi mới. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên chưa thường xuyên. Công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời… Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, thời gian tới cần tập trung nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức tuyên truyền miệng. Duy trì nghiêm túc Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng của Đảng ủy và cơ sở; tổ chức tham quan mô hình; tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe…
Triển khai Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ trì Hội nghị đã tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung chính, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm yêu cầu các đơn vị cơ sở tiếp thu và quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của Trung ương.
3 16
Đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị
Thảo luận luận tại Hội nghị các đạo biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối trong Quý I, những hạn chế, yếu kém, những khó khăn hiện nay của cơ sở… Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Khối cũng như cấp uỷ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và công tác xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng công tác chỉ đạo cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng; đền bù thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Đảng uỷ Khối về xây dựng văn hoá công sở; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
4 12
Đồng chí Trần Tú Anh - UVBCHĐBK, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư phát biểu
5 6
Đồng chí Nguyễn Văn Việt - 
UVBCHĐBK, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu
Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các đơn vị cơ sở đã tập trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Tuy vậy tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn rất khó khăn, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn... vì vậy, các cấp uỷ cần phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, chương trình khung UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối để thực hiện kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách; tập trung công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CPI, PAPI, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng văn hoá công sở đi vào chiều sâu, bền vững; tiếp tục đổi mới, cải cách phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu lực, hiệu quả.
6 4

Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu kết luận Hội nghị
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cán bộ, nhân dân nắm vững và hiểu rõ... Các cấp uỷ cơ sở cần bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XII để triển khai hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, chú trọng kiểm tra, giám sát việc đăng ký, cam kết của các cá nhân và người đứng đầu; tổ chức Hội thi tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa công sở hiện nay ở các cơ quan đơn vị. Tiếp tục bổ sung, xây dựng các quy chế phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, với các sở nghành để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo đại hội các tổ chức đoàn thể thành công theo kế hoạch đề ra...

Tác giả bài viết: Bài-ảnh: Trần Đức Thuận –Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

TB

Thông báo Lịch trực ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

29/04/2021

GM

Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05

16/04/2021

TB

Thông báo mở lớp Đối tượng Đảng K2-2021

16/04/2021

CTr - Tháng 4/2021

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

31/03/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,107
  • Tháng hiện tại16,341
  • Tổng lượt truy cập577,468
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây