Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của ủy ban kiểm tra các cấp ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ sáu - 13/10/2023 00:03
Tiếp nhận, xử lý đơn thư là một trong những nội dung được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, xuất phát từ bản chất ưu việt của chế độ chính trị nước ta “của dân, do dân và vì dân”, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời đây cũng là kênh thông tin quan trọng để tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đánh giá, xem xét, hiểu rõ hạn chế, khuyết điểm, thậm chí là vi phạm của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, từ đó có những biện pháp, xử lý, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ủy ban Kiểm tra là tổ chức được Đảng quy định thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền của mình. Xác định công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ tương đối khó khăn, phức tạp. Do vậy, ủy ban kiểm tra 2 cấp thuộc Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.
 
1

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2023
 
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra 2 cấp thuộc Đảng bộ Khối đã tiếp nhận 45 đơn thư, cụ thể: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp nhận 20 đơn thư, ủy ban kiểm tra cơ sở tiếp nhận 25 đơn thư. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xử lý 03 đơn đủ điều kiện giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; trực tiếp chỉ đạo nắm tình hình, yêu cầu các cơ quan, cá nhân báo cáo, giải trình (giải quyết không theo quy trình tố cáo) 11 đơn; chuyển các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm xem xét theo thẩm quyền 01 đơn và xếp lưu 05 đơn làm tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xử lý 02 đơn đủ điều kiện giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên; trực tiếp nắm tình hình, yêu cầu các cơ quan, cá nhân báo cáo, giải trình 23 đơn. Về kết quả, tất cả các đơn thư được xem xét giải quyết đều đảm bảo thời gian, quy trình, quy định; người khiếu nại, tố cáo và tổ chức đảng, đảng viên bị khiếu nại, tố cáo đều thống nhất với kết quả giải quyết của ủy ban kiểm tra các cấp.
Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư, ủy ban kiểm tra 2 cấp thuộc Đảng bộ Khối đã chủ động phân loại đơn theo đúng nội dung, đối tượng, phạm vi, thẩm quyền giải quyết, thành lập đoàn giải quyết; thường xuyên khảo sát nắm tình hình, phân tích thông tin, tư liệu; chú trọng công tác gặp gỡ, tiếp xúc với người tố cáo và đảng viên bị tố cáo; tuân thủ nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra cấp trên; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng để giải quyết những đơn thư tố cáo có nội dung phức tạp, những nội dung tố cáo về các vi phạm, tiêu cực trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn; thực hiện quyết liệt việc giải quyết dứt điểm, triệt để, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên. Từ đó góp phần nâng cao tính chiến đấu, giáo dục của công tác kiểm tra, giám sát, ổn định tình hình trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
2

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khen thưởng các UBKT đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
 
Tuy nhiên, qua thực trạng việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của ủy ban kiểm tra các cấp ở Đảng bộ Khối thời gian qua cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, như:
Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư và tiếp đảng viên, công dân; chưa tham mưu ban hành các quy định, quy trình để tiếp nhận, xử lý đơn thư của đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của đảng viên, công dân có nơi còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ kiểm tra cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, lúng túng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Quá trình giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên trong báo cáo giải trình một số đồng chí thiếu tự giác, thiếu phối hợp, chưa nhìn nhận sai phạm của mình... gây khó khăn cho đoàn giải quyết; có trường hợp người tố cáo nhận thức chưa đúng sự việc, thiếu bình tĩnh, làm đơn tố cáo gửi nhiều cấp, nhiều ngành, nội dung không chính xác, tạo áp lực cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và gây khó khăn trong quá trình giải quyết tố cáo… Mặt khác, quy trình, hướng dẫn về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa thống nhất, đồng bộ dẫn đến quá trình giải quyết còn lúng túng; sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức theo quy chế hoặc theo yêu cầu chưa chặt chẽ dẫn đến khó khăn trong việc thu thập thông tin, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo.
Từ thực trạng trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, ủy ban kiểm tra 2 cấp của Đảng bộ Khối đề xuất và xác định tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp đảng viên và công dân đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng và trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền, trách nhiệm.
Thứ hai, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư; tổ chức thực hiện giải quyết đơn thư nghiêm túc, kịp thời đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục. Trong quá trình giải quyết đơn thư phải đặc biệt coi trọng làm tốt công tác tư tưởng với cả người tố cáo, đối tượng bị tố cáo và tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc tố cáo để công tác giải quyết đạt kết quả.
Thứ ba, cán bộ kiểm tra các cấp nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, cán bộ kiểm tra cần nắm vững các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nội dung tố cáo; chủ động và thực hiện tốt việc phối hợp với các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan. Đặc biệt hết sức coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ chứng cứ xác thực để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá và kết luận một cách chính xác các nội dung tố cáo. Giải quyết phải đảm bảo tính dân chủ, công bằng, tôn trọng sự thật khách quan, không bao che, ngụy biện; có biện pháp đấu tranh, thái độ dứt khoát đối với đối tượng vi phạm trên tinh thần đồng chí, nhiệm vụ được giao và kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và cấp trên.
Thứ tư, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc xử lý, giải quyết đơn thư. Tăng cường công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới, nhất là trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy.
Thứ năm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, nhất là đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở, người có trách nhiệm trực tiếp trong tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.
 

Tác giả bài viết: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

126-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

05/12/2023

125-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

29/11/2023

123-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

24/11/2023

183-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

24/11/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,754
  • Tháng hiện tại53,802
  • Tổng lượt truy cập12,173,513
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây