“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”

Thứ hai - 11/09/2023 22:02
Ngày 05/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 88-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

1
Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về “tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 09-NQ/TU
ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

 
 
Theo đó, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”, công tác tuyên giáo tỉnh đã có những chuyển biến căn bản, đạt nhiều kết quả khá rõ nét. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo và triển khai khá đồng bộ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.
Tuy vậy, việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy chất lượng chưa cao. Việc nắm bắt, dự báo tình hình có lúc vẫn còn bị động, lúng túng. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn khó khăn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, còn hình thức, chưa có nhiều gương điển hình, tiêu biểu tạo lan tỏa trong xã hội…  
Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết theo hướng đổi mới phương thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TU. Kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tuyên giáo thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Triển khai hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.
Nêu cao vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, việc làm sáng tạo, hiệu quả…  
3. Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện mới
Đổi mới học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, nội dung gọn rõ, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động sau khi học tập nghị quyết.
Khắc phục khuynh hướng “hành chính hoá” việc học nghị quyết, tránh xơ cứng, gò ép, thiếu hấp dẫn. Cán bộ tuyên giáo cần nhạy bén, kịp thời cập nhật thông tin, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp truyền đạt nhằm tăng hiệu quả, chất lượng việc học nghị quyết.
4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới.
Tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và quê hương. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tăng tính toàn diện và hiệu quả. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông, báo chí, internet, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên giáo.
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cần đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ xử lý, giải quyết.
Tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động báo chí - xuất bản. Chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí; tăng cường thông tin tích cực, hạn chế thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp báo chí vi phạm.
6. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ.
Quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Gắn công tác khoa giáo với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  
Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa theo quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc, Hội nghị văn hóa toàn tỉnh.
7. Nâng cao năng lực, uy tín, bản lĩnh cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên cấp ủy, Ban chỉ đạo 35, tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đảm bảo theo quy định. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ tuyên giáo các cấp.  
Nội dung chi tiết của Kết luận số 88-KL/TU xem file đính kèm./.

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thông báo - mời họp

116-GM/ĐUK

Tham dự Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải Giải bóng chuyền đệm nam chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

26/09/2023

115-GM/ĐUK

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (27/9/2023)

24/09/2023

114-GM/ĐUK

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

19/09/2023

113-GM/ĐUK

Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng.

10/09/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay5,568
  • Tháng hiện tại250,476
  • Tổng lượt truy cập11,774,624
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây