Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh 61 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ sáu - 16/10/2020 03:17
Trải qua 61 năm từ khi thành lập, phát triển (10/8/1956 - 10/8/2017) với nhiều tên gọi khác nhau, qua những lần chia tách, sáp nhập, tái thành lập, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh luôn thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
duk
Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác
Đầu năm 1956 Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở giải thể Liên chi 1 (gồm các chi bộ cơ quan Dân-Chính-Đảng cấp tỉnh), sát nhập một số chi bộ cơ xưởng của Liên chi 2 cũ (gồm các chi bộ cơ xưởng của Uỷ ban hành chính Trung bộ tại các ATK). Việc thành lập Đảng bộ đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố và thống nhất các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan đầu não của tỉnh; góp phần ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, phức tạp của tình hình trong và ngoài tỉnh, nhất là do hậu quả của sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Cùng với việc nhanh chóng khôi phục, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong các cơ quan, Đảng uỷ và các chi bộ cơ sở đã lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định chính trị, chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào một thời kỳ cách mạng mới.
Trong giai đoạn chuyển tiếp cách mạng sâu sắc những năm 1958- 1965, Đảng bộ đã không ngừng củng cố, tự khẳng định để không chỉ đơn thuần làm công tác Đảng vụ mà vươn lên góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp chưa có tiền lệ trong lịch sử: Tham gia sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức; thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá (1954-1957), kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960) và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965); củng cố quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, tạo tiền đề về vật chất và tinh thần để Hà Tĩnh chủ động bước vào thời kỳ mới, thời kỳ tỉnh ta vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng anh dũng của dân tộc.
Trong 10 năm (1965-1975), hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, chỉ đạo và phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, làm hết sức mình để cùng quân dân toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tỉnh trung tuyến, chi viên tiền tuyến miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Đầu năm 1976, Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất, các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra thành phố Vinh, sáp nhập với các cơ quan tương ứng của tỉnh bạn thành cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận tỉnh Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, đối với Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh, 15 năm hợp tỉnh là những năm tháng đầy biến động.
Sau những năm đầu lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở kiện toàn tổ chức, cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phát huy thế và lực mới tạo nên bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - giáo dục, thể dục thể thao, trong 10 năm (từ năm 1978 đến năm 1988), mô hình tổ chức Đảng các cơ quan cấp tỉnh có nhiều thay đổi. Từ năm 1978 đến 1984, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về đổi mới hệ thống chỉ đạo và tổ chức của đảng bộ cơ quan, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh ra quyết định giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở được bàn giao về Đảng bộ thành phố Vinh và một số huyện, còn các đảng bộ cơ quan Tỉnh uỷ và UBND tỉnh chuyển về trực thuộc Tỉnh uỷ.
Từ năm 1984 đến 1988 các tổ chức cơ sở Đảng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được tách ra khỏi Đảng bộ Thành phố Vinh, hình thành nên các đảng bộ  khối trực thuộc Tỉnh uỷ, có chức năng tương tự như Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng trước đây.
Ngày 19-07-1988 Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh quyết định sát nhập 3 Đảng bộ Khối (Dân Chính Đảng, Kinh tế, Văn xã) thành Đảng bộ Các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh, trở lại mô hình như ngày đầu nhập tỉnh.
 Từ tháng 9-1991 trở đi, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh. Các đảng bộ, chi bộ cơ quan cấp tỉnh của Hà Tĩnh được tổ chức lại và tiếp tục hoạt động trong Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng lại quê hương, Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh luôn kiên định với đường lối đổi mới và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kiên trì khắc phục khó khăn, đưa các mặt công tác đi vào chiều sâu nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Từ năm 2000 đến năm 2015, là thời kỳ cùng Đảng bộ tỉnh phát huy nội lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn lúc nào hết vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lại càng không ngừng tỏa sáng. Bằng việc khơi dậy và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã phát huy cao độ nguồn nội lực cùng với nguồn sức mạnh đầu tư ngoại lực tạo những đột phá mới đưa Hà Tĩnh “rũ bùn đứng dậy”, từng bước thoát hỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở thành một tỉnh có tốc độ phát triển cao trong cả nước. Cũng trong thời kỳ này, ngày 19/5/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định đổi tên Đảng bộ thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Từ ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ có 21 chi bộ cơ sở, với 985 đảng viên. Hiện nay là 66 đảng bộ, chi bộ cơ sở với hơn 4.000 đảng viên. Trải qua 61 năm thành lập, với nhiều biến động về mặt tổ chức nhưng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn thể hiện vai trò là tổ chức Đảng có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định đến công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
tap the co quan tai dai hoi dang bo xv
Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020
Tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã xác định phương hướng, mục tiêu chung: Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động của Đảng bộ Khối; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, vì mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Điểm nổi bật trong  đầu nhiệm kỳ này của Đảng bộ là tập trung thực hiện Nghị quyết về xây dựng văn hóa công sở, chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ mỗi đảng bộ, chi bộ và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Bên cạnh đó chú trọng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Tự hào với truyền thống 61 năm qua của Đảng bộ, mỗi đảng viên và quần chúng càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XV đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Vân - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

TB

Thông báo Lịch trực ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

29/04/2021

GM

Giấy mời Sơ kết Chỉ thị 05

16/04/2021

TB

Thông báo mở lớp Đối tượng Đảng K2-2021

16/04/2021

CTr - Tháng 4/2021

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

31/03/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,107
  • Tháng hiện tại16,271
  • Tổng lượt truy cập577,398
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây