Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong tình hình mới - Vấn đề cần quan tâm

Thứ năm - 03/06/2021 23:01
Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) với 109 tổ chức cơ sở đảng, đa dạng về loại hình, là các cơ quan, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng của tỉnh. Kết quả thực hiên nhiệm vụ của các đơn vị đóng góp rất quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Chính vì vậy, Đảng bộ Khối đã xác định xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp là mũi đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tạo hành động quyết liệt trong thực hiện, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân”. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đã gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương.
anh 1
Sinh hoạt chuyên đề Tăng cường xây dựng Văn hóa công sở tại Chi bộ Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết và chỉ thị nêu trên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trong Khối đã tập trung quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên và người lao động, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác. Chính sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đã đạt được kết quả trên nhiều mặt, trong đó, thể hiện rõ nét nhất trên các nội dung sau:
Các cơ quan, doanh nghiệp đã xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định về quản lý nội bộ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động... Việc quản lý, điều hành, chỉ đạo hầu hết đảm bảo theo quy chế, quy định. Điều đó đã tạo ra sự thông suốt trong lãnh đạo, điều hành, phát huy tối đa dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, mối đoàn kết trong từng cơ quan, đơn vị được tăng cường, hạn chế đơn thư, khiếu nại, nhất là những năm vừa qua các đơn vị đang tập trung thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy. Tình trạng vi phạm, kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngày càng giảm (nhiệm kỳ 2015-2020, không có tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật, giảm 100%; đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật 204 đồng chí, giảm 17% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng.
Việc bài trí khuôn viên, cảnh quan trụ sở, phòng làm việc... được bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy chuẩn, tạo thân thiện, chuyên nghiệp trong qua trình thực thi nhiệm vụ. Đa số các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng cơ bản nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở, hiện đại hóa doanh nghiệp. Chính vì vậy, đã góp phần vào xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, đã có 87/109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được các đia phương công nhận đạt chuẩn văn hóa (chiếm 80%).
Nổi bật trong thực hiện văn hóa công sở đó là những chuyển biến rõ nét trong đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được nâng lên, kỷ luật kỷ cương được giữ vững và củng cố, thái độ giao tiếp, ứng xử có chuyển biến tích cực. Với việc lựa chọn và quyết tâm trong thực hiện mũi đột phá về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đã góp phần vào những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hàng năm, riêng năm 2020 Hà Tĩnh xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Tĩnh được Thủ tướng Chỉnh phủ công nhận đạt đô thị loại II năm 2019.
Tuy vậy, việc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa thấy rõ mối liên hệ giữa xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính, phát triển bền vững. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động thiếu kỹ năng, hạn chế trong giao tiếp, phát ngôn, ứng xử với nhân dân và với đồng nghiệp; ngại học tập, nghiên cứu; thiếu tự giác trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng cảnh quan môi trường, bài trí công sở ở một số đơn vị còn bất cập; việc ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ hiện đại hóa trong công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp chưa được chú trọng nên hiệu quả hoạt động chưa cao...
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phương hướng chung, trong đó chỉ rõ: “Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; chủ động hội nhập quốc; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp...” và trong 3 đột phá chiến lược, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh”. Đây đều là những nội dung côt lõi về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Bên canh đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động rất lớn từ mặt trái của kinh tế thị trường, đòi hỏi các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Trong đó, cần quan tâm thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau:
Một là, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trước hết là của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Làm cho mỗi tổ chức đảng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị, là yếu tố quyết định sự thành công.
Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ giao tiếp, ứng xử; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.
Ba là, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp; cải tiến nội dung, hình thức hội họp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí.
Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng việc bài trí công sở, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công sở.
Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động ký kết các nội dung thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức công vụ. Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức công vụ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hàng năm; đồng thời cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu đơn vị tăng cường giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Lấy kết quả thực hiện làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động hàng năm.
Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh tình hình đất nước, tỉnh ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trong đó, lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong tình hình mới phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể.
                                                                              Nguyễn Đình Hải
                                              UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng bộ Khối các CQ và DN tỉnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo - mời họp

KH 18- ĐUK

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

15/06/2021

Ctr -6/2021

Chương trình công tác tháng 6/2021

01/06/2021

KH - HT/ĐUK

Kế hoạch Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi 2021

28/05/2021

CV 236

Công văn, bộ câu hỏi, hướng dẫn đăng nhập thu hoạch trắc nghiệm nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

17/05/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay4,383
  • Tháng hiện tại69,673
  • Tổng lượt truy cập755,079
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây