Một số giải pháp kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ tư - 13/04/2022 04:42

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh từ tháng 01/2019; hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng, 8.364 đảng viên. Trong đó có 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, với 3.516 đảng viên (32 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, với 3.124 đảng viên; 08 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân, với 392 đảng viên). Thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng chương trình hành động triển khai, thực hiện. Trong đó, việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững
 

anh binh 3

Đảng ủy Khối tổng kết nhiệm vụ năm 2021,  triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 900 đảng viên trở lên, trong đó các doanh nghiệp kết nạp trên 400 đảng viên. Trong 02 năm đầu nhiệm kỳ, 2020, 2021, đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp cho 659 quần chúng, trong đó 184 quần chúng trong doanh nghiệp; kết nạp được 517 đảng viên, trong đó 171 đảng viên trong doanh nghiệp (so với chỉ tiêu kết nạp hằng năm đều vượt so với kế hoạch đề ra). Việc kết nạp đảng viên được thực hiện đúng quy trình chặt chẽ, tiến hành kiểm tra nhận thức của quần chúng trước khi kết nạp, vì vậy vừa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Nhìn chung đảng viên mới kết nạp được nâng lên về chất lượng, nhất là về trình độ học vấn, có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh. Có thể nói công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối đã có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng, số lượng và chặt chẽ về tiêu chuẩn, phấn đấu vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn gặp một số khó khăn, hạn chế, đó là:
Một số chủ doanh nghiệp và người lao động chủ yếu quan tâm đến việc phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống; một số doanh nghiệp bố trí thời gian lao động theo ca kíp, cường độ lao động có thời điểm tăng cao nên ngoài giờ làm việc công nhân muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia hoạt động khác do các tổ chức trong doanh nghiệp phát động; địa bàn hoạt động của doanh nghiệp và nơi cư trú của công nhân phân tán… tạo ra bất cập, khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng người lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Một số tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên.
Cấp ủy trong một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên, nhất là người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, một số ít chủ doanh nghiệp cho rằng việc phát triển đảng trong doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh. Do vậy, lực lượng người lao động trong các doanh nghiệp rất lớn nhưng việc phát triển đảng viên hằng năm chưa nhiều.

1Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trạm đường sông số 2 - 3,
 Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh

Để đạt được chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong thời gian tới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong doanh nghiệp cùng với sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ công nhân và người lao động, trong đó cần tập trung các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò vị trí tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân;  các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần có chuyên đề nghiên cứu, đánh giá thực chất vai trò của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, từ đó xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Thứ hai, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo vai trò lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: Ban hành quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể, nêu cao trách nhiệm của của cấp ủy viên trong việc thực hiện công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tích cực nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên đồng thời với rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.
Thứ ba, tạo điều kiện, linh hoạt về hình thức, phương pháp, thời gian cho các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng: Nhất là học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của đảng; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; mở các lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới ngoài giờ, theo địa bàn hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cấp ủy cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác xây dựng đảng, quần chúng và đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tham gia quá trình xây dựng, thẩm định hồ sơ kết nạp Đảng.
Thứ tư, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhất là đoàn thể trong việc phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, tạo nguồn; lựa chọn những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đoàn thể, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn để phân công đảng viên tuyên truyền, giác ngộ cho quần chúng động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn, giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, kết nạp. Bên cạnh đó cần xây dựng tổ chức đoàn thể nhất là công đoàn có đầu mối hoạt động đồng nhất để thuận tiện trong việc lãnh đạo của cấp ủy; định kỳ biểu dương các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, biểu dương đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong các doanh nghiệp tư nhân.
Thứ năm, cấp ủy các cấp hằng năm xây dựng kế hoach phát triển đảng viên; kịp thời giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng. Coi công tác phát triển đảng là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Tác giả bài viết: Phan Xuân Bính - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

200-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2024

06/06/2024

197-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II, năm 2024

16/05/2024

01-TT/ĐUK

Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Lễ báo công và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024

05/05/2024

194-TB/ĐUK

TB mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2024

23/04/2024

Lượt truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay4,624
  • Tháng hiện tại91,595
  • Tổng lượt truy cập13,638,376
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây