Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, chỉ thị về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Thứ tư - 03/11/2021 05:40
Sáng 03/11/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, chỉ thị về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự có lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo thành ủy, cấp ủy cơ sở... Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
db

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, Đảng ủy Khối đã ban hành 256 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; có nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo, hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng các quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quản lý cán bộ, đảng viên. Từ năm 2010 đến nay, khối cơ quan đã thành lập 21 tổ chức cơ sở đảng, giải thể 11 tổ chức cơ sở đảng, nâng cấp 08 chi bộ thành đảng bộ cơ sở; khối các doanh nghiệp đã thành lập 18 tổ chức cơ sở đảng, nâng cấp 05 chi bộ thành đảng bộ cơ sở, giải thể 09 tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao 05 chức cơ sở đảng về ngành dọc trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty, cấp huyện. Đảng ủy Khối đã kiểm tra, rà soát và ban hành 12 bộ mẫu quy chế làm việc của cấp ủy trong 08 loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai, thực hiện. Đã triển khai 08 lần xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 10 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 692 đảng viên, hơn 320 đảng viên được cử tham gia học lớp cao cấp chính trị; tổ chức 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 1.876 lượt cấp ủy cơ sở.

ctr

Lãnh đạo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tích cực chỉ đạo, thực hiện. Hiện nay, 103/109 tổ chức cơ sở đảng có người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ chức vụ bí thư cấp ủy. Số lượng, chất lượng đảng viên ngày càng được tăng lên, từ  7.786  (năm 2010) lên 8.197 đảng viên (năm 2020), bình quân tăng 5,27% năm.
Công tác quản lý hồ sơ đảng viên được các cấp ủy quan tâm, thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc, đã triển khai 03 đợt đối khớp hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (nay là Quy định 213-QĐ/TW) được thực hiện đúng quy định…
 

tc

Toàn cảnh Hội nghị

5 năm thực hiện nghị quyết, chỉ thị xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong Đảng bộ Khối đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đơn vị gắn xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Thông qua xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; tác phong, phong cách chuẩn mực trong thực thi công vụ. Các đơn vị thuộc Khối doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn chữ tín trong hoạt động; quan tâm củng cố và phát huy giá trị thương hiệu, giá trị doanh nghiệp; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng.
Nhận thức của hầu hết cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ nét, tạo sự hưởng ứng, hiệu ứng và phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hết năm 2020, có 88/109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối được UBND các huyện, thành phố, thị xã công nhận đạt chuẩn văn hóa (chiếm tỷ lệ 80,73%); riêng tại thành phố Hà Tĩnh, đã có 80/94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 85,2% (45 cơ quan, 17 đơn vị, 18 doanh nghiệp). Những kết quả đạt được qua lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đã góp phần cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu, triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; nâng chỉ số xếp hạng PAPI, SIPAS… của tỉnh lên nhiều bậc so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.
 

ad

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Đảng ủy Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 38 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng để triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù, mang tính thiết thực, hiệu quả từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi ủy, chi bộ, vai trò của tổ chức đảng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, đảng viên được siết chặt, đạo đức công vụ trong các cơ quan nhà nước, văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp có những bước chuyển biến tích cực …
Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, nhất là phát huy cao vai trò của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt đảng, quan tâm cải cách hành chính trong Đảng; chú trọng chất lượng đảng viên, siết chặt hơn nữa công tác bồi dưỡng, kết nạp, phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm…
Trong xây dựng văn hóa công sở, văn hoá doanh nghiệp cần quan tâm chỉ đạo về tính chiều sâu của văn hóa, của đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh; xây dựng các điển hình, mô hình điểm có sức lan tỏa, kịp thời nhân rộng trong Đảng bộ và có những chủ đề, nội dung sát đúng, phù hợp với thực tiễn hiện nay để việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị hiệu quả, thiết thực hơn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở, có biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhở kịp thời những hạn chế, yếu kém ở các cơ quan, doanh nghiệp...
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, của các cấp ủy, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, luôn đổi mới, sáng tạo để tiếp tục khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến năm 2020; 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2021.

kvh1

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khen thưởng 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

khd 1

 

kvh

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khen thưởng 20 đảng bộ, chi bộ đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp
 

Tác giả bài viết: Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

130-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08/01/2024

129-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01 năm 2024

08/01/2024

128-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

02/01/2024

186-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

20/12/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập239
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm234
  • Hôm nay28,155
  • Tháng hiện tại267,692
  • Tổng lượt truy cập12,740,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây